Rusutsu9

Rusutsu snowfall, Rusutsu skiing

Rusutsu receives 46 feet of snow annually. | Photo: Rusutsu Resort