Kiroro snow, Kiroro snowfall

Kiroro receives almost 43 feet of snow annually. | Photo: Kiroro Resort